รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี และการเผชิญเหตุจากอาวุธทำลายล้างสูง ชั้นประทวน รุ่นที่ 8  
ณ สถานที่ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายพงศ์ชนก  ปักษาพันธ์  พนักงานกู้ภัย 5 ฝรภ.