รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 47  
ณ สถานที่ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายวัชรินทร์  บุญเอนก  พนักงานรักษาความปลอดภัย 7 ฝรภ.
2  นายเสรี  ศาสนปิติ  พนักงานรักษาความปลอดภัย 5 ฝรภ.