รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 47  
ณ สถานที่ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย  สินธุเศรษฐ  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝรภ.