รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร Digital Transformation for Human Capital Management (HCM) รุ่นที่ 2  
ณ สถานที่ โรงแรมอิสตินแกรนด์ สาทร กทม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางฐิตารีย์  ศรีอาวุธ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทบ.